top of page
ASCO LAW

Perlu Khidmat Peguam?

Wasiat: Baca ini untuk elak salah pemahaman


Kandungan

Wasiat: Pengenalan

Wasiat: Hukum dan Hikmah

Wasiat: Rukun dan Syarat

Wasiat: Penulisan dan PenyimpananWasiat. Ia satu perkataan yang biasa kita dengar. Namun, bukan semua daripada kita faham secara mendalam apa itu "wasiat".


Justeru, tulisan ini bertujuan membantu semua orang memahami dan mendalami "wasiat".


Wasiat: Pengenalan 

Wasiat adalah dokumen rasmi yang menyatakan hasrat seseorang mengenai pembahagian harta selepas kematiannya. 


Ia satu cara memastikan aset seseorang diagihkan mengikut kehendaknya serta memberi jaminan kepada waris mengenai  hak mereka. 


Di Malaysia, wasiat hendaklah ditulis dan ditandatangani di hadapan saksi yang sah. Saksi-saksi ini tidak boleh terdiri daripada penerima manfaat wasiat. Ini untuk mengelak sebarang konflik kepentingan.


Wasiat penting kerana ia memudahkan proses pengagihan harta pusaka serta mengurangkan risiko pertikaian di antara ahli keluarga. 


Tanpa wasiat, harta seseorang akan dibahagikan mengikut undang-undang faraid atau undang-undang pembahagian harta pusaka yang relevan. Kita harus jelas perbezaan wasiat dan faraid.


Wasiat juga boleh membabitkan peruntukan khas, termasuklah untuk penjagaan anak-anak di bawah umur, penyediaan dana pendidikan dan sumbangan kepada badan amal.


Bacaan lanjut mengenai wasiat boleh dilihat di sini.Wasiat: Hukum dan HikmahHUKUM DAN HIKMAH… Wasiat mempunyai hukum dan hikmahnya yang tersendiri dari sudut Islam.   


Wasiat mempunyai kedudukan penting dalam Islam dan undang-undang Malaysia. Dari segi hukum, membuat wasiat adalah harus, tetapi menjadi wajib jika seseorang mempunyai tanggungan atau amanah yang perlu diselesaikan. 


Dalam konteks Islam, wasiat dalam Islam adalah salah satu cara untuk memastikan harta ditinggalkan mengikut kehendak syariah. Pewasiat boleh mewasiatkan hingga satu pertiga daripada hartanya kepada bukan waris, manakala bakinya dibahagikan mengikut faraid.


Hikmah wasiat adalah untuk menjaga keharmonian keluarga dan mengelakkan persengketaan mengenai harta pusaka. 


Wasiat yang jelas membantu mempercepatkan proses pengurusan harta pusaka dan memastikan hak-hak semua pihak dipenuhi. 


Wasiat juga memberi peluang kepada pewasiat untuk menyumbang kepada kebajikan atau amal jariah, membaiki hubungan dengan orang tertentu atau menjaga kebajikan anak-anak yatim serta golongan kurang berkemampuan.


Wasiat: Rukun dan Syarat


RUKUN DAN SYARAT… Dari segi Islam, wasiat mempunyai rukun dan syarat khusus.

 

Untuk memastikan wasiat menjadi sah di sisi undang-undang dan syariat, ada beberapa rukun dan syarat perlu dipenuhi.


Rukun wasiat dalam Islam merangkumi empat elemen utama,iaitu pewasiat, penerima wasiat, harta yang diwasiatkan dan lafaz wasiat. 


Pewasiat mestilah individu yang berakal, baligh dan berkemampuan untuk membuat keputusan. Penerima wasiat pula mestilah individu atau entiti yang wujud ketika pewasiat meninggal dunia dan layak menerima harta menurut syariat.


Harta yang diwasiatkan hendaklah harta milik penuh pewasiat dan boleh ditentukan kuantitinya. Lafaz wasiat pula perlu jelas dan boleh difahami sama ada secara lisan atau bertulis serta disaksikan oleh dua individu yang layak.Wasiat: Penulisan dan Penyimpanan

Menulis wasiat adalah langkah penting dalam memastikan harta pusaka diagihkan mengikut kehendak pewasiat. 


Contoh surat wasiat ditemui di Internet atau menerusi bantuan mana-mana peguam.  


Proses penulisan wasiat perlu dilakukan dengan teliti dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan syariat.


Pertama, wasiat mesti ditulis dengan jelas dan terperinci. Pewasiat harus menyatakan semua aset yang dimiliki, termasuk harta alih, harta tak alih, wang tunai dan aset lain. 


Pewasiat juga perlu menyebut nama penerima wasiat dan bahagian masing-masing. Selain itu, pewasiat boleh melantik "wasi" yang bertanggungjawab menguruskan pembahagian harta berkenaan.


Penyimpanan wasiat juga penting untuk memastikan ia dapat diakses dan dilaksanakan selepas kematian pewasiat. 


Wasiat boleh disimpan di tempat selamat seperti bank atau dengan peguam. Pewasiat juga boleh memberitahu wasi atau ahli keluarga mengenai lokasi penyimpanan wasiat berkenaan.


Antaranya wasiat dapat diselesaikan di Amanah Raya Berhad (AmanahRaya). Anda dapat baca info lanjut mengenai AmanahRaya di sini


Dengan penulisan dan penyimpanan yang betul, wasiat dapat memastikan harta pusaka diagihkan secara adil dan mengikut kehendak pewasiat serta mengelakkan perselisihan di kalangan waris.

Comments


Anda Perlu Pertanyaan Lanjut atau Khidmat Peguam?

NOTIS

Kandungan penulisan ini, ketika tarikh ia diterbitkan adalah hanya sebagai rujukan umum. Ia tidak sama sekali bagi tujuan nasihat perundangan. Dapatkan nasihat guaman mengenai situasi anda secara khusus sebelum mengambil sebarang tindakan.

bottom of page