top of page
ASCO LAW

Perlu Khidmat Peguam?

Perjanjian Sewa RumahPerjanjian sewa rumah atau Tenancy Agreement merupakan suatu dokumen perjanjian di antara pemilik rumah dan penyewa yang mengandungi segala kewajipan-kewajipan, terma-terma dan syarat-syarat sepanjang tempoh penyewaan.


Tahukah anda bahawa dokumen ini sangat penting bagi melindungi hak-hak anda sebagai pemilik rumah atau sebagai penyewa. Oleh itu, artikel kami kali ini adalah untuk memastikan anda memahami segala kepentingan dan konteks yang wajib ada di dalam perjanjian sewa rumah anda.Di dalam artikel ini:
Undang - undang Sewa Rumah. Malaysia Ada Akta Sewa Rumah?


Sebelum itu, kami juga ingin menitikberatkan mengenai undang-undang yang berkaitan perjanjian tersebut sebelum kami menjelaskan secara terperinci mengenai topik ini.

Tiada undang-undang yang spesifik terhadap penyeliaan hal berkaitan sewaan rumah di Malaysia. Oleh hal demikian, masih terdapat undang-undang bertulis yang dijadikan sebagai panduan berkaitan dengan perjanjian sewaan rumah iaitu seperti berikut:-

a. Kanun Tanah Negara

Menurut Seksyen 223, Kanun Tanah Negara, pemilik tanah dibenarkan untuk menyewa tanah (termasuk rumah) kepada pihak lain.

Walau bagaimanapun jika rumah yang ingin disewakan telah dicagar kepada mana-mana pihak dan cagaran tersebut tidak membenarkan pemilik tanah menyewakan rumah tersebut, maka pemilik tanah perlu mendapatkan kebenaran pihak yang mendapat hak cagaran tersebut. Namun jika dokumen cagar tidak menghalang sebarang penyewaan oleh pemilik maka tiada sebarang halangan untuk pemilik menyewakan dari aspek Undang-undang Kanun Tanah Negara.

b. Perintah Saraan Peguam, Akta Profession Undang-undang

Jika anda menggunakan khidmat peguam untuk mendraf perjanjian sewa rumah, undang-undang Perintah Saraan Peguam adalah terpakai dari segi penetapan kadar bayaran fi peguam. Lihat skala fi di sini. Ini bermaksud seorang peguam menyediakan perjanjian sewa rumah tidak boleh mengenakan fi sekali dari skala yang ditetapkan perintah ini.

c. Akta Setem

Akta Setem adalah disediakan bagi mentadbir segala urusan yang berkaitan terutama sekali terhadap pembayaran duti setem. Oleh itu, bayaran duti stem dan caj pentadbiran untuk perjanjian sewa rumah adalah bayaran yang perlu dijelaskan untuk proses penyewaan tersebut.

Kos bagi pembayaran duti setem ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut di bawah sub-topik mengenai kos yang terlibat bagi proses penyewaan di bawah.

d. Akta Kontrak, Akta Relif Spesifik, Akta Distres

Seterusnya, oleh kerana tiada Akta yang spesifik dalam mentadbir penyewaan, maka antara Akta lain yang boleh dirujuk kepada situasi yang berkaitan penyewaan adalah Akta Kontrak, Akta Relif Spesifik dan Akta Distres 1951.

Antara situasi yang berkenaan adalah merupakan perlanggaran perjanjian sewa rumah oleh penyewa atau tuan rumah. Perlu diingatkan bahawa perjanjian-perjanjian yang dilakukan di Malaysia bagi se adalah ditadbir dibawah Akta Kontrak 1950 dan tidak boleh ditamatkan secara sesuka hati.

Tambahan pula, jika tuan rumah ingin mengusir keluar penyewa yang telah melanggar perjanjian seperti tidak membayar sewa dan sebagainya, akan dirujuk kepada Akta Relif Spesifik 1950 iaitu Seksyen 7(1), 7(2) dan 7(3). Oleh itu, terdapat beberapa prosedur yang harus dijadikan sebagai panduan apabila anda sebagai tuan rumah dan ingin meminta agar penyewa keluar dari rumah berdasarkan undang-undang sedia ada.

Bagi Akta Distres 1951 pula, akta ini adalah panduan bagi tuan rumah yang ingin menamatkan penyewaan secara sah atau ingin mendapatkan semula pembayaran sewa yang tertunggak sepertimana yang dijelaskan di atas.Penjanjian Sewa Rumah


Syarat Perjanjian Sewa Rumah Yang Sah

a. Hak ke atas rumah

Seperti yang telah saya terangkan di atas, pemilik rumah perlu membuktikan hak sebagai pemilik rumah yang sah disisi undang-undang selain dari rumah boleh disewakan.

b. Keupayaan memasuki perjanjian oleh pemilik

Apa yang dimaksudkan dengan keupayaan pemilik memasuki perjanjian adalah, anda bukan seorang yang muflis, tidak terencat akal dan mempunyai umur melebihi 18 tahun.

Kadang-kala seseorang pemilik rumah bukan ah individu tetapi merupakan syarikat. Jika ini berlaku, anda perlu memastikan bahawa syarikat tersebut sudah mengeluarkan resolusi pengarah yang mengatakan bahawa syarikat membenarkan rumah tersebut disewakan kepada penyewa. Seterusnya, resolusi yang dikeluarkan turut menyatakan siapa yang diberi kuasa oleh syarikat untuk mewakili dan menandatangi perjanjian sewa rumah.

c. Keupayaan memasuki perjanjian oleh penyewa

Seorang pemilik rumah yang ingin menyewakan penyewa juga turut kena pastikan bahawa individu tersebut bukan seorang yang muflis, tidak terencat akal dan mempunyai umur melebihi 18 tahun.

Penyewa juga boleh merupakan sebuab syarikat. Jika ini berlaku, anda perlu memastikan bahawa syarikat tersebut sudah mengeluarkan resolusi pengarah yang mengatakan bahawa syarikat bersetuju untuk menyewa rumah dari pemilik rumah.Seterusnya, resolusi yang dikeluarkan turut menyatakan siapa yang diberi kuasa oleh syarikat untuk mewakili dan menandatangi perjanjian sewa rumah yang disediakan kelak.

d. Mematikan perjanjian dengan duti setem

Walaupun mematikan perjanjian sewa rumah bukanlah syarat sah sesuatu perjanjian di sisi undang-undang tetapi ia tetap penting. Duti setem merupakan bayaran cukai yang dikenakan kerajaan melalui agensi Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Duti Setem memastikan bahawa jika terdapat pertelingkahan dan keingkaran salah satu pihak dalam perjanjian sewa rumah nanti, maka dokumen perjanjian sewa rumah tersebut boleh dijadikan bukti di mahkamah kelak. Jika anda tidak menyetem dokumen tersebut maka anda akan dikena tility oleh pihak LHDN.


Dokumen Sewa Rumah Yang Diperlukan

Geran tanah / Deed of Assignment

Sebagai persediaan untuk membuat atau mendraf perjanjian sama ada dengan melantik seorang peguam atau membuatnya sendiri, anda perlu memastikan anda mempunyai sesalinan geran tanah sah yang mempunyai nama pemilik rumah. Jika geran tanah masih tidak dikeluarkan, maka anda boleh menggunakan maklumat yang terdapat di dalam perjanjian jual beli rumah atau kadang kala dikenali SPA, atau anda juga boleh merujuk kepada Deed of Assignment iaitu dokumen sah yang memindahkan hakmilik hartanah daripada satu pihak ke pihak yang lain.

Carian Rasmi Pejabat Tanah & Carian Persendirian

Carian rasmi dan carian persendirian adalah prosedur yang penting untuk dilakukan dan tertakluk di bawah Kanun Tanah Negara. Pastikan anda melaksanakan carian rasmi atau carian persendirian di pejabat tanah daerah di mana rumah anda berada. Carian rasmi dan carian persendirian membolehkan anda mengetahui sebarang kaveat, sekatan kepentingan serta maklumat cukai tanah yang terbaru.

Untuk maklumat lanjut mengenai Carian Rasmi dan Carian Persendirian, anda boleh merujuk kepada artikel kami di sini.

Resit bayaran cukai taksiran terbaru

Resit bayaran cukai taksiran memastikan bahawa pemilik rumah telah membayar cukai taksiran yang terbaru dan mengelak dari rumah di sita oleh pihak berkuasa tempatan.

Resit bayaran cukai tanah terbaru

Resit bayaran cukai tanah pula menunjukkan bahawa pemilik rumah telah membayar cukai tanah kepada kerajaan negeri dan mengelak rumah di sita okeh kerajaan negeri.

By-law / Undang-Undang Kecil Perumahan Pangsapuri

Akhir sekali adalah jika terdapat sebarang dokumen by-law iaitu undang-undang kecil terhadap hartanah tersebut, maka salinan dokumen ini juga perlu disediakan oleh pemilik rumah bagi memastikan bahawa segala maklumat mengenai hartanah tersebut sedia ada untuk dirujuk.


Pihak Yang Perlu Menandatangani Perjanjian Dan Cara Tandatangan Perjanjian Sewa

Menandatangi perjanjian adalah sangat penting. Kerana ia membuktikan bahawa terdapat suatu kontrak yang dipersetujui antara dua pihak. Dan seterusnya perjanjian tersebut menjadi asas kepada perhubungan antara dua belah pihak. Bagi perjanjian sewa rumah, terdapat dua pihak yang wajib menandatangi perjanjian sewa rumah. Iaitu;

  • Pemilik; dan

  • Penyewa

Di samping itu, ketika proses penandantangan oleh kedua belah pihak berlaku, adalah wajar untuk memastikan terdapat saksi yang menyaksikan proses tersebut berlaku. Maklumat saksi perlu dicatatkan seperti nombor kad pengenalan dan maklumat bagaimana ia boleh dihubungi. Ini memastikan bahawa jika pertelingkahan berlaku berkenaan kewujudan perjanjian, saksi akan dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah.

Dari segi cara tandatangan pula, adalah dengan meletakkan tandatangan anda di ruang tandatangan dan meletakkan initial anda pada setiap muka surat. Tetapi, elakkan daripada terlupa untuk membaca dahulu setiap klausa-klausa yang terdapat dalam perjanjian tersebut untuk memastikan setiap maklumat adalah benar.

Selain daripada pihak pemilik rumah dan penyewa, iaitu pihak Badan Pengurusan Bersama / Joint Management Body (JMB). Terma JMB ini adalah kebiasannya diketahui oleh penghuni-penghuni rumah seperti pangsapuri, kondominium dan sebagainya kerana pihak JMB bekerjasama dengan pihak pemaju perumahan. Oleh itu, anda sebagai pemilik rumah perlu memastikan bahawa anda masih mengetahui individu-individu yang bersidang di JMB. Hal ini kerana, pihak JMB juga mempunyai pengetahuan mengenai dokumentasi dan pemeliharaan hartanah.


Terma - Terma Penting Di Dalam Perjanjian Sewa Rumah

Berikut merupakan terma penting yang perlu ada di dalam perjanjian sewa rumah;

Kadar sewa dan struktur bayaran

Kadar sewa dan bayaran sewa tersebut merupakan timbal balik kepada pemberian hak menyewa yang diberikan oleh pemilik rumah kepada penyewa. Kadar sewa samada RM1 mahupun berjutaan Ringgit adalah tidak penting dinsisi undang-undang asalkan kewujudan timbal balik ada untuk membalas hak menyewa yang diberikan oleh pemilik kepada penyewa. Di sini, kadar sewa yang ingin ditetapkan oleh pemilik adalah bergantung sepenuhnya kepada pemilik rumah. Manakala penyewa mempunyai hak untuk menerima atau menolak tawaran kadar sewa yang ditetapkan pemilik. Tetapi jika kedua-dua pihak telah bersetuju kepada kadar tersebut bersama terma-terma lain dalam perjanjian, maka perjanjian yang telah dimeterai mengikat kedua-dua pihak.

Di dalam perjanjian sewa rumah, kedua-dua pihak juga perlu menetapkan cara pembayaran yang boleh dibuat. Sama ada pembayaran akan dibuat secara tunai, dalam talian mahupun cek. Selain dari itu, waktu pembayaran juga perlu ditetapkan dengan jelas kerana kegagalan ini boleh mengakibatkan keingkaran terma perjanjian seterusnya menamatkan perjanjian antara kedua-dua pihak.

Deposit

Deposit merupakan bayaran awal yang perlu dibayar kepada pemilik untuk menyewa rumah. Secara am terdapat tiga jenis deposit yang selalunya dilaksanakan. Iaitu;

Wang Cengkeram / Earnest Deposit

Earnest Deposit adalah bayaran yang selalu diberikan kepada pemilik oleh bakal penyewa agar pemilik tidak memasuki perjanjian sewa dengan pihak lain. Kadang-kala pemilik akan mengenakan syarat Earnest Deposit akan hangus jika bakal penyewa tidak meneruskan niat untuk memasuki perjanjian sewa dengan pemilik.

Deposit Sekuriti

Deposit Sekuriti adalah bayaran deposit yang dibayar penyewa kepada pemilik. Jika penyewa tidak membayar sewa atau terdapat sebarang tunggakan sewa, pemilik boleh menggunakan deposit ini untuk melunaskan hutang penyewa kepada pemilik. Jika penyewa tidak membayar sewa dan pemilik menggunakan deposit sekuriti untuk melunaskan hutang penyewa, penyewa wajib untuk mencukupkan tility tabung deposit sekuriti tersebut.

Dalam sesetengah perjanjian sewa rumah, deposit sekuriti juga boleh digunakan oleh pemilik untuk melunaskan hutang berkaitan kos penyelenggaraan rumah bergantung kepada perjanjian sewa yang didrafkan.

Deposit Utiliti

Deposit Utiliti adalah deposit yang dibayar penyewa untuk digunakan pemilik rumah jika penyewa tidak membayar bil-bil utiliti eletrik, air, internet, kumbahan dan lain-lain. Walau bagaimanapun, jika sesuatu khidmat tility itu didaftarkan di atas nama penyewa, deposit tility mungkin tidak dijadikan terma dalam perjanjian sewa rumah.

Tujuan Penyewaan

Adalah mustahak untuk menyatakan tujuan penyewaan rumah. Ini memastikan pemilik rumah tahu sama ada penyewa akan menggunakan rumah hanya untuk tempat tinggal atau selain dari itu. Ini juga penting agar membolehkan pemilik mengawal penggunaan rumah oleh penyewa kerana undang-undang kerajaan tempatan seperti larangan menggunakan rumah sebagai tempat berniaga atau hal-hal lain mungkin terpakai dan jika ia tidak dipatuhi akan mengakibatkan pemilik akan dikenakan tindakan undang-undang.

Tempoh

Tempoh merupakan terma yang penting dalam perjanjian sewa. Kerana bukan sahaja ia menentukan berapa lama penyewaan oleh penyewa bermula dan berakhir malah ia juga menentukan sama ada undang-undang mana yang akan terpakai. Secara am, sebarang perjanjian sewa hanya boleh berlangsung tidak melebihi tiga tahun dalam satu tempoh (tidak termasuk tempoh pembaharuan). Jika tempoh sewaan melebihi tiga tahun, ia dipanggil sebagai pajak. Sewa yang melebihi tiga tahun ini ataupun pajak perlu mematuhi undang-undang Kanun Tanah Negara.

Pembaharuan tempoh & syarat pembaharuan tempoh

Terma penyambungan atau pembaharuan sewa membolehkan kedua-dua belah pihak dalam perjanjian mnengetahui sama ada perjanjian akan disambung secara otomatik setelah tamat tempoh sewa atau secara alternatif, jika pembaharuan tempoh sewa memerlukan notis dari salah satu pihak, bila notis tersebut perlu diberikan.

Tanggungjawab Pemilik dan Tanggungjawab Penyewa

Selain dari terma-terma di atas, pihak-pihak juga boleh memasukkan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pemilik dan penyewa. Sama ada dalam soal penyelenggaraan, hal berkaitan kerosakan kecil atau kerosakan struktur dan lain-lain.

Larangan Pemilik dan Penyewa

Selanjutnya, sepertimana pentingnya untuk memasukkan klausa berkaitan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pemilik dan penyawa, terdapat juga klausa bagi larangan terhadap pemilik dan penyewa. Sebagai contoh, pemilik rumah tidak boleh datang dan membuka kunci tanpa memaklumkan kepada penyewa terlebih dahulu. Selain itu, penyewa juga dilarang untuk membuat apa-apa penambahan atau perubahan terhadap hartanah tersebut tanpa memaklumkan dan meminta izin daripada pemilik.

Oleh itu, klausa ini juga penting dalam perjanjian sewa rumah anda untuk memastikan kedua-dua pihak akan melaksanakan peranan masing-masing sepanjang tempoh penyewaan.

Kos Peguam

Kos peguam kebiasannya akan ditanggung oleh pemilik untuk memastikan perjanjian tersebut disediakan dengan teratur dan adil kepada kedua-dua belah pihak.

Kos Penyelenggaraan

Sudah pasti menduduki rumah ada kosnya. Siapakah yang akan mengelola kos selenggara rumah, pembaikian kerosakan, hawa dingin, bayaran komiti perumahan dan lain-lain. Ini perlu dijelaskan secara terperinci untuk memastikan tiada masalah nanti.

Cukai

Terdapat beberapa jenis cukai yang berkait hal rumah. Seperti cukai taksiran, cukai tanah dan lain-lain. Walaupun selalunya ini ditanggung oleh pemilik rumah, ada juga yang menolak kos ini kepada penyewa.

Liabiliti

Jika terdapat sebarang kecederaan di rumah yang disewa siapakah yang patut menanggung liabiliti dan risiko tindakan undang-undang? Bagaimana pula jika berlaku sebarang kebakaran? Penentuan ini perlu dilakukan terutamanya jika terdapat sebarang tuntutan dari pihak yang mengalami kecederaan atau pihak insuransnya.

Pendaftaran Utiliti

Terma berkaitan utiliti berkisar soal sama ada utiliti perlu diteruskan di bawah nama pemilik atau didaftarkan di atas nama penyewa.

Duti Setem

Duti Setem adalah kos yang perlu di bayar kepada LHDN di mana kami akan terangkan lebih lanjut di bawah. Anda boleh menentukan siapa yang patut membayar kos ini.

Keingkaran Perjanjian Sewa

Terma keingkaran menetapkan perkara apa yang dikira sebagai ingkar kepada perjanjian dan bagaimana pihak dalam perjanjian boleh memperbetulkan keingkaran perjanjian tersebut.

Mekanisma penamatan sewa

Terma Penamatan Sewa memaklumkan kedua-dua pihak bagaimana sesuatu pihak apakah yang menyebabkan sesuatu perjanjian sewa rumah boleh tamat atau ditamatkan. Selain dari itu, terma ini akan membantu penyewa dan pemilik mengetahui bagaimana penamatan perjanjian boleh dilakukan dari aspek pengeluaran penyewa dari rumah, penyelesaian hutang yang ada, tanggunngan kerosakan dan lain-lain.

Jadual inventori / aset di rumah

Terma jadual inventori/aset di rumah memastikan penyewa mengambil maklum tentang aset yang sedia ada di rumah sewa dan juga keadaan aset-aset tersebut ketika penyewa menerima hak untuk menyewa rumah sewa tersebut.Kos Penyediaan Perjanjian Sewa Rumah

Terdapat dua kos utama dalam penyediaan perjanjian sewa rumah. Iaitu;

Kos Peguam dan Cara Pengiraan Kos Peguam Bagi Perjanjian Sewa

Kos peguam di selia oleh Perintah Saraan Peguam. Kos ini perlu ditanggung oleh sama ada salah satu pihak dalam perjanjian. Walaupun ia adalah kos, tetapi dengan melantik peguam, keseluruhan proses menjadi mudah dan cepat dan anda hanya perlu menunggu tarikh hari perjanjian boleh tandatangani. Selain dari itu, dengan melantik peguam kesemua proses komunikasi untuk mendapatkan maklumat akan diambil alih pihak peguam.

Berdasarkan Perintah Saraan Peguam / Solicitors Remuneration Order (SRO) 2005, Legal Profession Act 1974, pengiraan bagi kos peguam adalah seperti berikut:-

​RM 10,000 pertama sewaan

25% (tertakluk kepada minimum fi RM300)

RM 90,000 seterusnya daripada sewaan

10%

Lebih daripada RM 100,000

boleh dirundingkan terhadap lebihan (tetapi tidak boleh melebihi 10% daripada lebihan tersebut)

Anda juga boleh cuba melihat contoh perjanjian sewa rumah dalam format words dan PDF di sini.Kos Duti Setem dan Cara Pengiraan Duti setem Bagi Perjanjian Sewa

Ianya merupakan tuntutan di bawah Akta Setem 1949 di mana perjanjian sewa rumah perlu disetemkan di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) melalui pengisian dua borang iaitu PDS 1 dan PDS 49(A) kepada LHDN.

Cara pengiraan bagi duti setem adalah seperti berikut:-

a. Bagi Perjanjian Sewaan selama satu (1) tahun

RM1 setiap RM250 daripada kadar sewaan setahun yang melebihi RM2,400. Duti setem tidak dikenakan jika kurang daripada RM2,400.

b. Bagi Perjanjian Sewaan di antara tempoh satu (1) hingga tiga (3) tahun

RM2 setiap RM250 daripada kadar sewaan setahun yang melebihi RM2,400. Duti setem tidak dikenakan jika kurang daripada RM2,400.

c. Bagi Perjanjian Sewaan melebihi tiga (3) tahun

RM4 setiap RM250 daripada kadar sewaan setahun yang melebihi RM2,400. Duti setem tidak dikenakan jika kurang daripada RM2,400.


Dokumen Perlu Di Rangka Bagi Perjanjian Sewa

Antara dokumen-dokumen penting yang perlu dirangka selain daripada perjanjian sewa rumah tersebut adalah Booking Form dan juga senarai inventori barang.

Secara umumnya, booking form ini merupakan borang yang diisi sebelum menandatangani perjanjian sewa rumah di mana booking form ini juga menjadi tanda setuju bahawa penyewa ingin meneruskan untuk menyewa rumah tersebut.

Senarai inventori barang pula merupakan senarai yang mengandungi jenis inventori dan bilangan yang hendak disewa serta jika mempunyai sebarang kecacatan terhadap keadaan atau kualiti barang yang sedia ada di dalam rumah tersebut.


Langkah atau Cara Melaksanakan Perjanjian Sewa Rumah

Secara ringkasnya, prosedur bagi penyewaan perumahan adalah tidak serumit yang mungkin anda jangkakan selagi anda patuh kepada undang-undang sedia ada.

Oleh kerana kita sudah hamper kepada penutup artikel ini, kami akan ringkaskan kepada anda tentang prosedur penyewaan iaitu:-

1. Anda sebagai penyewa hendaklah melakukan pemeriksaan untuk penyewaan rumah terlebih dahulu iaitu dari segi pembayaran deposit, sewaan yang akan dilakukan.

2. Anda perlu sedia maklum bahawa pemilik rumah akan menyediakan surat tawaran kepada anda jika anda telah memaklumkan bahawa anda minat untuk menyewa. Pada ketika ini, wang yang telah anda sediakan sebagai deposit perlu diberikan kepada pemilik.

3. Kebiasaannya, kedua-dua pihak hendaklah menandatangani sewa rumah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh pembayaran deposit bersama saksi-saksi mereka .

4. Akhir sekali, perjanjian yang telah ditandatangani itu hendaklah dicop dan disetemkan di LHDN dalam tempoh tiga puluh (30) hari daripada tarikh perjanjian itu ditandatangani.


Soalan Lazim Perjanjian Sewaan – FAQ Perjanjian Sewa Rumah

Untuk pengetahun anda, terdapat juga soalan-soalan lazim yang sering diajukan apabila seseorang hendak menyewa rumah atau hendak sewakan kepada orang lain.

Antara soalan-soalan lazim adalah seperti berikut:-

1. Adakah haiwan peliharaan dibenarkan dalam rumah sewa?

Klausa untuk haiwan peliharaan perlu tertera dalam surat perjanjian. Namun jika klausa ini tidak wujud, maka anda perlu dapat kebenaran tuan rumah terlebih dahulu.

2. Boleh penyewa tamatkan perjanjian sewa lebih awal?

Hal ini bergantung kepada terma dan syarat perjanjian. Jika tempoh sewa anda 2 tahun tapi anda mahu batalkan perjanjian selepas 1 tahun mendiami kediaman tersebut, anda akan tertakluk kepada pembayaran sewa bulanan untuk 12 bulan seterusnya kerana telah setuju dengan syarat dalam perjanjian sewa rumah.

3. Bagaimanakah cara untuk memperbaharui perjanjian sewa rumah?

Kebiasannya, di dalam surat perjanjian akan ada klausa yang membincangkan hal ni, dengan syarat dan terma persetujuan yang sama dengan perjanjian pertama, jika tidak dinyatakan sebaliknya.

4. Adakah perjanjian masih sah kalau tuan rumah ditukar?

Kalau perjanjian didaftar sebagai pajakan (lease), perjanjian itu akan dipindahkan secara automatik kepada pemilik rumah baru tu.

5. Siapa yang bertanggungjawab membaiki kerosakan?

Kebiasannya, hal ini merupakan tanggungjawab pemilik rumah. Walau bagaimanapun, jika kerosakan tersebut berpunca daripada penyewa sendiri, maka penyewa yang akan bertanggungjawab membaiki kerosakan dan menanggung kos-kos yang berkaitan.

6. Pemilik rumah hendak mengusir keluar penyewa

Berdasarkan, Akta Relif Spesifik 1950, anda tidak boleh dihalau keluar oleh tuan rumah tanpa sebarang alasan kukuh atau perintah mahkamah. Tuan rumah juga tidak dibenarkan mengubah kunci.

Tapi kalau anda tak bayar sewa ikut masa dan jadual yang disetujui dalam perjanjian atau mengakibatkan kerosakan kepada rumah, tuan rumah berhak membatalkan perjanjian tersebut.

7. Siapa yang bayar duti setem?

Pihak penyewa bertanggungjawab membayar duti setem.

8. Adakah surat perjanjian sewa sama untuk warga asing?

Perjanjian sewa rumah untuk sekurang-kurangnya 12 bulan kepada warga asing akan mempunyai satu klausa tambahan iaitu klausa diplomatik. Hal ini kerana, status warga asing untuk tinggal di Malaysia kadang-kadang tidak menentu, klausa ni boleh melindungi mereka sekiranya mereka perlu balik ke negara asal lebih awal dari yang dijadualkan.

Dengan adanya klausa diplomatik, mereka tidak perlu membayar sewa bulanan yang lebihan walaupun tidak mendiami kediaman tersebut.

Kesimpulan

Sama ada anda ingin membuat perjanjian sewa rumah sendiri atau dengan melantik seorang peguam, anda perlu memastikan terma-terma yang mengelola perkara di atas wujud dalam perjanjian sewa rumah anda. Hubungi kami untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Comments


Anda Perlu Pertanyaan Lanjut atau Khidmat Peguam?

NOTIS

Kandungan penulisan ini, ketika tarikh ia diterbitkan adalah hanya sebagai rujukan umum. Ia tidak sama sekali bagi tujuan nasihat perundangan. Dapatkan nasihat guaman mengenai situasi anda secara khusus sebelum mengambil sebarang tindakan.

bottom of page