top of page
ASCO LAW

Perlu Khidmat Peguam?

Panduan Lengkap Tukar Nama Geran Tanah dan Rumah Orang Meninggal

Updated: 28 Jun

Kandungan

Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Gambaran Umum

Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Undang-Undang Dan Akta

Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Dokumen Berkaitan

Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Pembahagian Harta Pusaka

Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Kekeliruan Umum Berkenaan Sijil Faraid

Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Surat Pembahagian dan Surat Kuasa

Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Langkah Demi Langkah

Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Kos dan Bayaran

Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Nasihat dan Tip Penting

ASCOLAW: Firma Guaman Hartanah
Apabila seseorang pemilik tanah atau rumah meninggal dunia, proses tukar nama geran tanah atau rumah orang meninggal ini perlu dilakukan segera kepada waris yang layak. 


Langkah penting dalam proses tukar nama pada geran tanah atau rumah orang meninggal dunia ini adalah agar ia mencerminkan pemilik baharu pada geran berkenaan, sekali gus tidak mewujudkan pertikaian pada masa depan. 


Kegagalan menukar nama pada geran tanah atau rumah boleh menyebabkan masalah dari segi undang-undang dan pentadbiran hartanah berkenaan. Ini juga boleh menyebabkan kemungkinan berlaku pertikaian atau perebutan harta pusaka.
PASTI… Kematian itu pasti. Segala harta dan kekayaan, jika ada, akan diwarisi keluarga. (Imej janaan AI)

Proses tukar nama geran tanah orang meninggal dunia berbeza berbanding tukar nama tanah kasih sayang yang dibuat ketika pemilik masih hidup. 


Tukar nama tanah kasih sayang merujuk kepada pemberian tanah atau rumah berasaskan kasih sayang di antara sesama keluarga, contohnya ayah kepada anak, tanpa sebarang balasan kewangan.


Sebaliknya, tulisan ini akan memandu anda untuk melakukan proses tukar nama geran tanah atau rumah orang meninggal dunia agar ia berlaku secara betul dan sah.


Teruskan pembacaan kerana anda akan memperolehi maklumat yang sahih lagi jelas.


Antara lain, panduan lengkap ini bertujuan memberikan gambaran keseluruhan mengenai proses tukar nama geran tanah dan rumah orang meninggal dunia.  


Ini akan merangkumi hampir semua perkara, termasuk dokumen yang diperlukan, langkah-langkah pelaksanaan, tempat dan cara membuat permohonan, tempoh pemprosesan, kos dan bayaran tukar nama geran tanah serta nasihat dan petua yang berguna untuk diikuti. 


Dengan mengikuti panduan ini, waris dapat memahami proses secara lebih baik dan menguruskan tukar nama geran tanah dan rumah secara lebih cekap dan lancar.


Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Gambaran Umum

Tukar nama geran tanah atau rumah adalah prosedur rasmi yang memerlukan pematuhan kepada peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tanah negeri. 


Proses ini membabitkan penyerahan dokumen yang lengkap, pembayaran bayaran yang ditetapkan, diikuti kelulusan oleh pejabat tanah daerah berkenaan. 


Walaupun prosesnya mungkin tampak rumit pada peringkat awal, dengan panduan dan persediaan yang teliti serta betul, ia boleh dilakukan secara lancar.


Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Undang-Undang Dan Akta 

Berikut adalah senarai akta, undang-undang dan peraturan utama yang berkaitan dengan proses tukar nama geran tanah dan rumah orang meninggal dunia.


Kanun Tanah Negara

Ini akta induk yang mengawal selia hal-hal berkaitan tanah di Malaysia. Ia menggariskan peraturan dan prosedur untuk pindah milik tanah, termasuk selepas kematian pemilik. 


Peraturan dan prosedur untuk pindah milik tanah antaranya terkandung di dalam Seksyen 89 (Pendaftaran sebagai Keterangan Konklusif Pemilikan Hartanah), Bahagian 14 Divisyen IV (Urusniaga pindah milik) dan Bahagian 18 Divisyen IV (Pendaftaran). 


Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955

Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 mengawal selia pembahagian harta pusaka kecil (termasuk tanah / rumah). Akta ini meliputi Muslim dan bukan Muslim. Ia membabitkan pembahagian harta pusaka kecil dengan nilai harta pusaka RM2 juta dan ke bawah. 


Prosedur ini membabitkan pengeluaran Perintah Surat Kuasa Mentadbir dan Perintah Pembahagian oleh Jabatan Ketua Pengarah dan Galian (JKPTG). 


Asas pembahagian adalah:

1. Bagi Muslim - Hukum Faraid

2. Bagi Bukan Muslim - Akta Pembahagian 1958


Akta Pembahagian 1958 (Distribution Act 1958)

Akta ini terpakai bagi Bukan Muslim sahaja.


Akta Probet dan Pentadbiran 1959

Akta ini terpakai bagi pemberian geran probet dan geran Surat Kuasa Mentadbir oleh Mahkamah.


Enakmen Duti Harta Pusaka 1941 

Mulai 1 Nov 1991, enakmen ini dimansuhkan, tetapi masih terpakai bagi kes kematian sebelum 1 November 1991.


Kaedah-Kaedah Tanah Negeri

Ini membabitkan kaedah dan prosedur bagi proses pendaftaran Perintah Surat Kuasa Mentadbir atau Perintah Pembahagian harta pusaka. Masing-masing setiap negeri turut mempunyai peraturan tanah mereka sendiri yang menetapkan prosedur khusus untuk dipatuhi. 


Arahan / Pekeliling Pihak Berkuasa Tanah

Dari semasa ke semasa lazimnya ada arahan dan pekeliling dikeluarkan oleh pejabat tanah negeri / daerah masing-masing sebagai garis panduan pelaksanaan. Ia menetapkan tatacara dan keperluan khusus untuk tukar nama geran di peringkat negeri / daerah.


Akta, undang-undang dan peraturan ini perlu dipatuhi kerana ia mengawal pelbagai aspek seperti pembahagian harta pusaka, pelantikan pentadbir, prosedur tukar milik tanah dan pematuhan keperluan di peringkat negeri / daerah. 


Kefahaman mengenai peruntukan undang-undang ini sangat penting untuk memastikan proses tukar nama geran tanah dan rumah berjaya dilakukan secara betul dan sah di sisi undang-undang.


Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Dokumen Berkaitan
DOKUMEN… Mengenal pasti dokumen perlu bagi mana-mana urusan hartanah menjadi lebih mudah jika menggunakan khidmat profesional guaman.

Untuk memohon tukar nama geran tanah atau rumah selepas pemilik meninggal dunia, ada beberapa dokumen penting yang perlu disediakan. 


Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk membuktikan hakmilik, status pewarisan dan maklumat lain yang berkaitan. Antara dokumen utama yang diperlukan adalah:


1. Sijil Kematian / Cabutan atau Carian Sijil Kematian Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) atau Perintah Anggapan Kematian atau Perintah Pengesahan Kematian daripada Mahkamah Tinggi (bagi kematian yang tiada sijil kematian atau tiada apa-apa rekod kematian dari JPN).


2. Dokumen Pengenalan Diri Waris 

- Kad Pengenalan 

- Sijil Lahir 

- Sijil Mati jika waris sudah meninggal dunia

- Dokumen Hubungan Keluarga: 

- Sijil Nikah 

- Sijil Lahir 

- Sijil Cerai 

- Sijil Anak Angkat (bagi bukan Muslim)


3. Dokumen Pemilikan Harta

Harta Tak Alih:

Geran, perjanjian jual beli, resit cukai tanah terkini, resit cukai taksiran terkini


Harta Alih: 

Geran kenderaan, sijil saham, penyata akaun simpanan, sijil insurans


Tidak seperti tukar nama tanah kasih sayang, sangat penting untuk memastikan kesemua dokumen di atas adalah lengkap, betul dan sempurna sebelum mengemukakan permohonan tukar nama geran orang yang sudah meninggal dunia.


Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sempurna boleh menyebabkan kelewatan dalam proses kelulusan tukar nama geran tanah atau rumah. 


Justeru sangat penting untuk pemohon mendapatkan nasihat daripada pihak berkuasa tanah atau pengamal undang-undang berpengalaman bagi memastikan semua keperluan dokumen dipenuhi.


Antaranya anda boleh hubungi di sini untuk khidmat nasihat dan bantuan perundangan bagi memudahkan dan melicinkan urusan tukar nama geran tanah atau rumah.


Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Pembahagian Harta Pusaka

Perintah Pembahagian Surat Pembahagian Harta Pusaka (Waris) adalah dokumen penting yang diperlukan ketika membuat permohonan tukar nama geran tanah dan rumah orang meninggal dunia. 


Bagi Pusaka Kecil, ia membabitkan Perintah Pembahagian.


Manakala bagi Mahkamah, ia membabitkan Perintah Pembahagian (bagi kematian tanpa wasiat) dan Perintah Probet (bagi kematian dengan wasiat).


Tiada beza perintah bagi Muslim dan bukan Muslim. Keputusan akhirnya (outcome) masih sama. Bagaimanapun, ketika proses pembahagian berkenaan, Pejabat Pusaka / Mahkamah akan menggunakan asas berikut:


Untuk Muslim: Hukum Faraid

Bukan Muslim: Akta Pembahagian 1958


Dokumen pembahagian ini menyatakan dan menentukan pembahagian harta pusaka kepada waris yang sah mengikut undang-undang atau wasiat.


Perintah ini menetapkan pembahagian hak milik baharu terhadap hartanah berkenaan selepas berlaku kematian pemilik asal. 


Ia akan menyenaraikan nama waris yang layak untuk mewarisi harta pusaka terbabit, termasuk hartanah dalam bentuk tanah atau rumah, mengikut peraturan pewarisan yang terpakai dan diakui undang-undang.


Selain itu, untuk tukar nama dalam geran, adalah penting untuk Pentadbir mendapatkan Perintah Pembahagian berdasarkan undang-undang di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 atau Akta Probet dan Pentadbiran 1959. Ia tidak boleh dibuat menerusi permohonan Sijil Faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah semata-mata.


Tanggapan bahawa waris hanya perlu mendapatkan Sijil Faraid untuk proses tukar nama pada geran adalah salah sama sekali. 


Faraid oleh Mahkamah Syariah hanya bertujuan mengesahkan senarai dan bahagian setiap waris faraid, tetapi tidak boleh digunakan bagi tujuan pendaftaran tukar nama di Pejabat Tanah.


Ini kerana proses tukar nama di Pejabat Tanah adalah menggunakan undang-undang sivil dan perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan di bawah Kanun Tanah Negara. 


Ini bermaksud waris masih perlu mendapatkan Perintah Pembahagian daripada Pejabat Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi untuk proses tukar nama di pejabat tanah.


Manakala bagi masyarakat bukan Islam, dokumen seumpama ini dikenali sebagai Perintah Pembahagian atau Perintah Probet yang diperolehi sama ada menerusi perintah mahkamah atau wasiat yang ditinggalkan si mati.


Perintah ini sangat penting kerana ia menjadi bukti rasmi kepada pihak berkuasa tanah bahawa waris yang tersenarai dalam dokumen berkenaan mempunyai hak untuk mewarisi hartanah itu daripada si mati. 


Tanpa dokumen ini, pihak berkuasa tanah tidak dapat memproses permohonan tukar nama geran kepada waris yang sah.


Justeru, ketika mengemukakan permohonan tukar nama geran, waris perlu menyertakan Perintah Pembahagian atau Perintah Probet yang lengkap serta sah sebagai satu daripada dokumen sokongan yang diperlukan.


Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Kekeliruan Umum Berkenaan Sijil Faraid

Lazimnya wujud beberapa kekeliruan umum mengenai Sijil Faraid. Berikut adalah sebahagian daripada kekeliruan berkenaan..


1. Hanya Sijil Faraid perlu untuk proses tukar nama dalam geran.

Tanggapan bahawa waris hanya perlu mendapatkan Sijil Faraid untuk proses tukar nama pada geran adalah salah sama sekali.


Fakta sebenarnya adalah Sijil Faraid oleh Mahkamah Syariah hanya untuk mengesahkan senarai dan bahagian setiap waris faraid.


Sebaliknya, untuk tukar nama dalam geran, perlu dapatkan Perintah Pembahagian (PP) berdasarkan undang-undang di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 atau Akta Probet dan Pentadbiran 1959. 


Urusan ini tidak dapat dibuat menggunakan Sijil Faraid yang dikeluarkan Mahkamah Syariah semata-mata.


Hakikat dari sudut perundangan ialah waris masih perlu mendapatkan PP dari Pejabat Pusaka Kecil (PPK) atau Mahkamah Tinggi (MT) untuk proses tukar nama di pejabat tanah.


2. Perlu dapatkan Sijil Faraid sebelum ke PPK atau MT

Tujuan penubuhan PPK adalah sebagai 'one-stop-centre' bagi orang awam dalam menguruskan pembahagian harta pusaka dengan kos yang jauh lebih rendah. 


Ini bermaksud supaya orang awam tidak perlu berurusan dengan terlalu banyak pihak atau agensi. 


Dalam hal ini, Pegawai Pusaka Kecil, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG) sudah kompeten untuk membuat kiraan dan menentukan bahagian faraid setiap waris.


Ini kerana asas pembahagian yang digunakan JKPTG bagi pembahagian harta pusaka membabitkan Muslim adalah hukum Faraid, iaitu sama dengan asas yang digunakan oleh pihak-pihak lain dalam urusan faraid. 


Maksudnya, waris tidak perlu mendapatkan Sijil Faraid berasingan dari Mahkamah Syariah yang sudah tentu membabitkan satu kos lain bagi waris.


Sijil Faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah hanya perlu dalam keadaan berikut:

1. Wujud lapisan waris yang terlampau banyak;

2. Wujud pertikaian isu faraid yang tidak dapat diselesaikan di peringkat PPK;

3. Wujud pertikaian isu hibah / wasiat;

4. Wujud permohonan mendapatkan Perintah Pembahagian / Perintah Peletakhakkan (Vesting Order) harta pusaka di Mahkamah Tinggi.


Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal:  Perintah Pembahagian dan Surat Kuasa Mentadbir

Perintah Pembahagian dan Surat Kuasa Mentadbir adalah dua dokumen berbeza dari segi fungsi serta kegunaannya dalam konteks pengurusan harta pusaka selepas kematian pemilik asal. 


Berikut adalah perbezaan utama di antara kedua-dua dokumen ini.


Perintah Pembahagian

Dokumen ini menyatakan dan menjelaskan mengenai pembahagian harta pusaka kepada waris-waris yang sah mengikut undang-undang. Ia menentukan bahagian waris dan kaedah pembahagian mana-mana harta yang ditinggalkan si mati, termasuk tanah dan rumah sebagaimana yang dipersetujui waris-waris.


Perintah ini dikeluarkan oleh Pejabat Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi Sivil. Asas pembahagian adalah berdasarkan:

  1. Mahkamah Syariah - lazimnya dikenali sebagai Sijil Faraid bagi Muslim, atau

  2. Perintah mahkamah / wasiat bagi bukan Muslim.


Pejabat Pusaka Kecil akan mengeluarkan Perintah Pembahagian menggunakan Borang E atau perintah selanjutnya menerusi Borang T menurut Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 bagi harta pusaka dengan nilai keseluruhan di bawah RM2 juta. 


Pindaan terbaharu yang menaikkan had kuasa Pejabat Pusaka Kecil kepada RM5 juta belum berkuatkuasa.


Buat masa ini, bagi harta pusaka dengan nilai keseluruhan melebihi RM2 juta, permohonan Perintah Pembahagian ini akan dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi di bawah Akta Probet dan Pentadbiran 1959.


Surat Kuasa Mentadbir 

Dokumen ini melantik seseorang menjadi pentadbir untuk mentadbir dan menguruskan mana-mana harta pusaka si mati. Ia memberi kuasa kepada pentadbir berkenaan untuk melakukan urusan berkaitan harta, termasuklah dari segi turun milik harta kepada waris, pindah milik, jualan atau penjelasan hutang yang ada kaitan dengan harta pusaka berkenaan.


Dokumen ini dikeluarkan oleh Pejabat Pusaka Kecil menggunakan Borang F di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 atau oleh Mahkamah Tinggi di bawah Akta Probet dan Pentadbiran 1959. 


Selepas dokumen ini dikeluarkan, segala urusan rasmi membabitkan harta milik si mati hendaklah dibuat menerusi Pentadbir Pusaka yang telah dilantik di bawah Surat Kuasa Mentadbir ini. 


Daripada ini, dapatlah difahami bahawa Perintah Surat Pembahagian menetapkan pembahagian harta kepada waris, manakala Surat Kuasa Mentadbir melantik pentadbir untuk mentadbir harta berkenaan sebelum pembahagian dibuat.


Jelas kan perbezaan di antara kedua-duanya?


Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Langkah Demi Langkah

Setelah menyediakan semua dokumen yang diperlukan, langkah seterusnya adalah memulakan proses formal untuk menukar nama pada geran tanah atau rumah.


Berikut adalah langkah-langkah utama yang perlu diikuti:


1. Dapatkan Perintah Surat Kuasa Mentadbir / Perintah Pembahagian terlebih dahulu daripada PPK atau MT.


2. Daftar Perintah Surat Kuasa Mentadbir (SKM) /  Perintah Pembahagian (PP) di Pejabat Tanah.

Bagi Perintah yang dikeluarkan PPK, boleh bawa Perintah SKM / PP yang asal (original), geran asal, salinan kad pengenalan Pentadbir / Waris dan resit cukai tanah terkini.


Bagi Perintah yang dikeluarkan MT, pendaftaran SKM / PP perlu lantik peguam untuk menguruskannya.


3. Bayaran Pendaftaran

Bagi Perintah oleh PPK, kebanyakan negeri dapat pengecualian, tetapi ada negeri yang perlu buat bayaran pendaftaran perintah minimal dalam lingkungan RM30 dan RM50.


Bagi Perintah oleh MT, ada bayaran pendaftaran berbeza mengikut negeri.


4. Pengeluaran Geran baharu atas nama Pentadbir Pusaka / Waris.

Jika atas nama Pentadbir Pusaka, Pentadbir mesti membuat urusan tertentu berkaitan tanah berkenaan yang tertangguh sebelum memohon perintah selanjutnya untuk turun milik / bahagi harta pusaka kepada waris. Ini termasuklah urusan POT, pelepasan gadaian atau Deed of Receipt and Reassignment (DRR) dan sebagainya.


Dalam sesetengah kes, waris mungkin perlu mengemukakan maklumat atau dokumen tambahan jika diminta pihak berkuasa tanah terbabit. 


Dalam hal ini, sangat perlu komunikasi yang baik dan pematuhan terhadap semua keperluan bagi memastikan proses tukar nama geran berjalan lancar. 


Justeru, menggunakan khidmat bantuan peguam sangat membantu untuk memudahkan dan melancarkan proses tukar nama geran kerana mereka sudah masak dan sudah biasa membuat kerja-kerja berkenaan serta berurusan dengan kakitangan pihak berkuasa terbabit.Dan, setelah permohonan diluluskan, pejabat tanah akan mengeluarkan geran tanah atau rumah baharu atas nama waris yang sah. 


Semua langkah di atas, jika berjaya, secara automatik mengesahkan pemindahan atau pertukaran nama pada geran tanah atau rumah yang menentukan hak milik baharu secara sah di sisi undang-undang.              


Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Kos dan Bayaran

Seperti juga tukar nama tanah kasih sayang, proses tukar nama geran tanah atau rumah selepas pemilik meninggal dunia tentu membabitkan beberapa kos dan bayaran.


Waris atau bakal penama baharu geran berkenaan perlu tahu semua kos dan bayaran berkenaan.


Berikut adalah antara kos dan bayaran yang terbabit dalam urusan ini.


1. Kos Peguam - Ini jika lantik peguam. Kos profesional guaman untuk pendaftaran perintah Pejabat Pusaka Kecil (PPK) dan Mahkamah Tinggi (MT) biasanya  dalam lingkungan RM500 bagi setiap hartanah. Kos ini belum termasuk kos perbelanjaan perjalanan, pengeposan, telefon dan beberapa perkara lain (travel / postage / telephone / misc) serta kos pendaftaran di pejabat tanah.


2. Kos Pendaftaran di Pejabat Tanah - Ini mengikut jenis perintah (sama ada PPK atau MT).


3. Kos Cukai Tanah - Sebarang tunggakan cukai tanah perlu dijelaskan sebelum proses tukar nama dapat dilakukan.


4. Kos Cukai Taksiran - Sebarang tunggakan perlu dijelaskan sebelum proses tukar nama dapat dilakukan.


5. Kos Urusan Lain - Proses Penyempurnaan Pindahmilik / Perfection of Transfer (POT) (bagi rumah yang sudah keluar geran berasingan / strata, tetapi belum disempurnakan atas nama si mati) atau proses Pelepasan Gadaian atau Deed of Receipt and Reassignment (DRR) (bagi kes pinjaman rumah telah diselesaikan, tetapi pelepasan gadaian belum dilaksanakan).


Sekali lagi diingatkan bahawa kos dan kadar bayaran tukar nama geran tanah mungkin berbeza bergantung nilai sesuatu hartanah, lokasi dan beberapa keperluan khusus bagi setiap kes. 


Justeru, penting untuk waris mendapatkan anggaran kos daripada pihak berkuasa tanah atau pengamal profesional seperti peguam terlebih dahulu sebelum memulakan proses tukar nama geran tanah atau rumah.Kos dan bayaran tukar nama geran tanah di atas adalah antara proses formal yang perlu dipatuhi. Kegagalan membayar kos-kos terbabit boleh menyebabkan kelewatan pemprosesan atau masalah tertentu dalam usaha tukar nama geran.


Tukar Nama Geran Tanah Orang Meninggal: Nasihat dan Tip Penting
SABAR…. Kelulusan permohonan tukar nama geran tanah atau rumah tidak semestinya mudah dan cepat. Kesabaran sangat perlu. (Imej janaan AI).

Walaupun mungkin proses tukar nama geran tanah dan rumah kelihatan tidak terlalu sukar, ia mungkin berubah menjadi sukar dan merenyahkan jika perkara-perkara tertentu tidak dipatuhi.


Untuk mengelak ini berlaku, anda sebagai waris disarankan memastikan semua tindakan perlu dan segera diambil.


Senarai di bawah adalah antara tindakan yang perlu dipastikan tanpa bertangguh.


1. Sediakan dokumen secara teliti: Pastikan anda menyediakan semua dokumen yang diperlukan secara lengkap dan sempurna. Semak semua dokumen sebelum mengemukakan permohonan. Kesilapan atau maklumat yang tidak tepat boleh menyebabkan kelewatan dalam proses kelulusan. 


2. Dapatkan khidmat profesional: Walaupun proses tukar nama geran mungkin kelihatan mudah, adalah disyorkan anda mendapatkan khidmat profesional seperti peguam. Ini terutama jika kes berkenaan rumit atau wujud pertikaian berkaitan pembahagian harta pusaka. Personal profesional tentu dapat menunjuk cara sebaiknya, termasuk melakukan proses tukar nama geran secara betul. Ini sekali gus dapat mengelak sebarang masalah undang-undang pada masa depan.


3. Hantar permohonan secepat mungkin: Sama ada anda melakukan sendiri atau menerusi khidmat peguam, pastikan jangan lengah atau lambat untuk mengemukakan permohonan tukar nama geran selepas pemilik asal meninggal dunia. Kelewatan berbuat demikian boleh menyebabkan masalah tertentu.


4. Pastikan kos dan bayaran: Kos dan bayaran bagi proses pembahagian harta pusaka dan turun milik harta kepada waris sewajarnya dibayar menggunakan wang pusaka peninggalan si mati. Jadi, sebelum waris-waris bahagi wang pusaka peninggalan si mati, sebaiknya ketepikan sedikit bahagian (portion) untuk urusan pembahagian dan turun milik pusaka. Ini supaya waris tak perlu keluarkan kos daripada poket sendiri.


5. Ikuti arahan dan prosedur: Pihak berkuasa tanah mempunyai arahan dan prosedur tertentu yang perlu dipatuhi. Pastikan anda memahami dan mematuhi semua keperluan ini untuk mengelak sebarang kelewatan atau masalah dalam mendapatkan kelulusan tukar nama geran tanah atau rumah.


6. Simpan rekod dan dokumen: Pastikan anda menyimpan semua rekod dan dokumen berkaitan dengan proses tukar nama geran secara teratur dan selamat. Ini akan memudahkan anda untuk membuat rujukan seterusnya, jika perlu


7. Ambil pendekatan proaktif: Selepas mengemukakan permohonan, jangan tunggu sahaja. Sila buat susulan dengan menghubungi pejabat tanah dari semasa ke semasa untuk mendapatkan kemas kini serta membantu menyelesaikan sebarang kemusykilan, masalah atau isu berbangkit, jika ada.


8. Bersabar dan sedia menghadapi kelewatan: Ini tidak semudah ditulis. Bagaimanapun, tidak dapat tidak, anda mesti bersabar dan bersedia menghadapi kemungkinan kelewatan kelulusan proses tukar nama geran berkenaan. Persediaan mental sangat perlu.


Dengan mengikuti nasihat dan petua ini, waris dapat mengurangkan risiko komplikasi atau kelewatan dalam proses tukar nama geran tanah atau rumah selepas pemilik meninggal dunia. Pendekatan yang teratur dan teliti akan membantu memastikan proses berjalan dengan lancar dan cekap.


Dan, jika ada memilih untuk mendapatkan khidmat peguam bagi urusan ini, sila teruskan bacaan di bawah kerana info berikut ini sangat membantu anda mendapatkan khidmat guaman yang bukan sahaja profesional, malah berpengalaman lama dalam bidang hartanah di negara ini.


ASCOLAW: Firma Guaman Hartanah

Antara pilihan yang ada bagi mendapatkan khidmat peguam dalam menguruskan harta pusaka, termasuklah untuk tukar nama geran tanah dan rumah bagi orang meninggal dunia ialah firma guaman ASCOLAW.


Anda boleh menghubungi firma berpengalaman lama dalam bidang harta pusaka ini di sini.


Di ASCOLAW, anda selaku pemilik harta pusaka atau waris, berpeluang mendapatkan konsultasi percuma daripada peguam-peguam berpengalaman.


Sesi konsultasi percuma ini lebih merupakan sesi konsultasi ringkas bagi mengumpul dan memahami maklumat kes serta anggaran kos sahaja.


Untuk info lanjut mengenai prosedur konsultasi dan pelantikan peguam, anda dapat baca di sini.


Untuk baca lebih lanjut mengenai pindah milik tanah, anda dapat baca di sini.


Pokoknya, dengan mengambil semua langkah perlu serta mengikuti panduan bertulis atau nasihat pasukan peguam, anda dapat mengurangkan risiko masalah serta memastikan proses tukar nama geran tanah atau rumah orang meninggal dunia, berjalan lancar, cepat, sempurna dan sah di sini undang-undang.Comentarios


Anda Perlu Pertanyaan Lanjut atau Khidmat Peguam?

NOTIS

Kandungan penulisan ini, ketika tarikh ia diterbitkan adalah hanya sebagai rujukan umum. Ia tidak sama sekali bagi tujuan nasihat perundangan. Dapatkan nasihat guaman mengenai situasi anda secara khusus sebelum mengambil sebarang tindakan.

bottom of page