top of page
ASCO Law.png

AKMAL SAUFI & CO | Advocates & Solicitors

Peranan Peguam Syarie

Akmal Saufi Mohamed Khaled

By

AHMAD SOLEHIN ABD GHANI

Last updated

27 Apr 2021

Siapakah peguam syarie?


Peguam Syarie merupakan peguam yang mempunyai bidangkuasa untuk mengendalikan kes-kes syariah di Mahkamah Syariah.


Peguam Syarie perlulah mempunyai Sijil Amalan Guaman yang sah yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam di negeri yang mana Peguam Syarie tersebut beramal.


Siapakah yang layak menjadi peguam syarie?


Peguam Syarie mestilah seorang yang yang beragama Islam dan layak untuk memiliki Sijil Amalan Guaman (lesen) di sesebuah negeri.

Adalah menjadi amalan bahawa Peguam Syarie adalah seseorang yang mempunyai kelayakan, dan mendapat pengiktirafan pendidikan di peringkat Sarjana Muda dalam bidang Syariah sama ada di Universiti tempatan ataupun antarabangsa.


Apakah undang-undang yang mengawal selia peguam syarie?


Mengikut Perlembagaan Persekutuan, Jadual Kedua, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam adalah dibawah bidangkuasa Kerajaan Negeri.


Oleh itu,  Peguam Syarie ini tertakluk kepada undang-undang dibawah bidangkuasa negeri masing-masing.

Sebagai contoh, di Johor, peguam syarie dikawal selia oleh Enakmen Pentadbiran Syariah Negeri Johor.


Bila perkhidmatan peguam syarie diperlukan?Peguam Syarie selalunya diperlukan bila mana ia berkaitan dengan isu-isu syariah.

Antaranya, sijil faraid, pengesahan hibah, penceraian (taklik, fasakh), tuntutan harta sepencarian, mutaah, hadanah dan lain-lain.


Kes-kes syariah ini hanya boleh dikendalikan oleh Peguam Syarie yang mempunyai Sijil Amalan Guaman (lesen)yang sah dan beramal di sesebuah negeri. Jika kes tersebut berlaku di Negeri Johor, hanya peguam syarie yang mempunyai Sijil Amalan Guaman yang sah di Negeri Johor sahaja yang layak untuk mengendalikan kes tersebut.


Peranan peguam syarie dalam masyarakat


Peguam Syarie mempunyai peranan dalam memberikan kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat dalam isu-isu berkaitan syariah.


Pastinya, isu-isu syariah adalah isu-isu yang dekat dengan hati-hati dan kehidupan setiap umat Islam. Namun begitu, kadang-kadang oleh kerana isu-isu syariah adalah sedikit kompleks dan teknikal, maka orang Islam sering mengenepikannya.


Maka di sini timbulnya peranan peguam syarie bagi membangkitkan kesedaran tersebut dan seterusnya membantu masyarakat melicinkan proses berkaitan isu syariah terutamanya jika berkaitan dengan proses di Mahkamah.Cas fi peguam syarie


Fi Peguam Syarie adalah tidak tertentukan oleh mana-mana Enakmen ataupun Badan Kerajaan.


Maka dengan itu, ia adalah sepenuhnya bergantung kepada budibicara peguam syarie tersebut, ia merupakan hasil perbincangan bersama peguam-anakguam.

Other reads related

Need a lawyer or want to request for a quotation?

Notice

The contents of this publication, current at the date of publication set out above, are for reference purposes only. They do not constitute legal advice and should not be relied upon as such. Specific legal advice about your specific circumstances should always be sought separately before taking any action based on this publication.

asco law no bg

Have any other question, idea or want to work together?

About Us

Hub

Legal Information

Startup

Real Estate

Business

ASCO Law.png
Bar council logo.png

AKMAL SAUFI & CO (ASCO LAW) is a legal firm licensed under the Legal Profession Act 1976 and a member of the Malaysian Bar Council.

bottom of page