top of page
ASCO Brand (6).png

Kos Khidmat Guaman ASCO

Penyediaan Borang CKHT 502

Penyediaan Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah bagi transaksi pindahmiik hartanah.

RM150.00 setiap satu mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Penyediaan Perjanjian Jual Beli

Penyediaan Perjanjian Jual Beli bagi hartanah rumah, komersial, industri atau pertanian.

Mengikut Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Penyediaan Perjanjian Jual Beli Rumah

Penyediaan Perjanjian Jual Beli bagi rumah.

Mengikut Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Penyediaan Perjanjian Jual Beli Kedai

Penyediaan Perjanjian Jual Beli bagikedai

Mengikut Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Penyaksian Dokumen dan Sijil Akui Sah

Menjadi saksi proses tandatangan dokumen.

RM100.00 mengikut Perintah Saraan Peguam 2016

Pengurusan Dokumen Perjanjian

Menguruskan peringatan dan mengemaskini status perjanjian.

RM300.00 setahun satu perjanjian.

Penyempurnaan Gadaian

Penyempurnaan gadaian dimana kami tidak bertindak ke atas transaksi awal.

Mengikut Jadual 6, Perintah Saraan Peguam Cara 2016 iaitu 50% dari Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016.

Penyediaan Borang CKHT 3

Penyediaan Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah bagi transaksi pindahmiik hartanah.

RM100.00 setiap satu mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Penyediaan Borang CKHT 1A

Penyediaan Borang CKHT 1A bagi transaksi pindahmiik hartanah.

RM400.00 setiap satu mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Penyaksian Dokumen Oleh Peguam

Menjadi saksi proses tandatangan dokumen.

RM50.00 mengikut Perintah Saraan Peguam 2016

Penyediaan Perjanjian Jual Beli Secara Lelong

Mengurus Perjanjian Jual Beli bagi hartanah rumah, komersial, industri atau pertanian secara lelong

Mengikut Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Pengurusan Pembiayaan Semula LPPSA

Mengurus permohonan 'Refinancing' LPPSA

Mengikut Jadual 3 Perintah Saraan Peguam Cara (Pindaan 2017).

Hubungi kami untuk sebut harga.

Pendaftaran Kaveat

Kemasukan Carian Persendirian atau sebab- sebab lain / Pesanan Awal Carian Persendirian (kecuali penyediaan Akuan Berkanun)

RM300.00

Penyempurnaan Gadaian

Penyempurnaan gadaian dimana kami telah bertindak ke atas transaksi awal.

Mengikut Jadual 6, Perintah Saraan Peguam Cara 2016 iaitu 25% dari Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016.

Permohonan Kebenaran Pindahmilik

Pindahmilik / Pajakan atau Caj ke Pejabat Tanah Galian / Pejabat Tanah Daerah / SUK (bagi hartanah yang kurang RM45,000)

RM200.00 mengikut Perintah Saraan Peguam Cara 2016.

Penyediaan Borang CKHT CP600

Pendaftaran Fail Cukai Pendapatan CP600 untuk individu.

RM200.00 setiap satu mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Permohonan Ganti Hakmilik Geran Tanah

Mengurus proses membuat penggantian hakmilik tanah yang telah hilang atau rosak.

RM2,000.00

Peguam Pengurusan Pinjaman LPPSA

Mengurus permohonan pinjaman LPPSA bagi penjawat awam

Mengikut Jadual 1 Perintah Saraan Peguam Cara (Pindaan 2017).

Fi guaman boleh dimasukkan dari jumlah pinjaman yang dimohon dari LPPSA.

Penyempurnaan Pindahmilik

Penyempurnaan pindahmilik geran dimana kami tidak bertindak ke atas transaksi awal.

Mengikut Jadual 6, Perintah Saraan Peguam Cara 2016 iaitu 25% dari Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016.

Penyediaan Borang CKHT 2A

Penyediaan Borang CKHT 2A bagi transaksi pindahmiik hartanah.

RM300.00 setiap satu mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Khidmat Pindahmilik Pajakan

Memindahmilik pajakan berdaftar kepada pihak lain.

Mengikut Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Khidmat Pindahmilik Hakmilik Geran Tanah

Memindahmilik hakmilik geran tanah kepada pihak lain.

Mengikut Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Pendaftaran Kaveat Persendirian

Kemasukan Carian Persendirian - berdasarkan pilihan untuk membeli, Perjanjian Jual Beli atau transaksi pinjaman termasuk penyediaan Akuan Berkanun

RM200 bagi kali pertama, dan RM50.00 bagi seterusnya. Mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Khidmat Pindahmilik Hakmilik Atas Balasan Kasih Sayang

Memindahmilik hakmilik geran berdaftar kepada ahli keluarga seperti antara suami isteri, ibu bapa kepada anak-anak.

Mengikut Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Khidmat Pindahmilik Hartanah Si Mati Kepada Waris

Mengurus proses pindahmilik

RM300.00 bagi permohonan kali pertama, dan RM100.00 bagi permohonan seterusnya. Menigkut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Peguam Perjanjian Pajakan

Menyediakan Perjanjian Pajakan bagi hartanah.

Mengikut Jadual 2, Perintah Saraan Peguam Cara 2016.

Peguam Perjanjian Sewa

Menyediakan Perjanjian Sewa bagi hartanah.

Mengikut Jadual 2, Perintah Saraan Peguam Cara 2016.

Penyediaan Perjanjian Pembiayaan Bank

Menyediakan Perjanjian Pembiayaan bagi pembiayaan atau pinjaman yang diberikan institusi kewangan.

Mengikut Jadual 3, Perintah Saraan Peguam Cara 2016.

Khidmat Penyempurnaan Pindahmilik Geran Tanah

Penyempurnaan pindahmilik geran dimana kami telah bertindak ke atas transaksi awal.

Mengikut Jadual 6, Perintah Saraan Peguam Cara 2016 iaitu 25% dari Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016.

Menyediakan Surat Kuasa Wakil Bagi Hartanah

Penyediaan Surat Kuasa Wakil bagi transaksi hartanah.

RM1,000.00

Peguam Perjanjian Jual Beli Secara En Bloc

Penyediaan Perjanjian Jual Beli unit-unit lot tanah secara En Bloc (serentak)

Mengikut Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Penyediaan Dokumentasi Bagi Kerajaan

Penyediaan dan Pemfailan selain daripada apa-apa borang kuasa kerajaan

RM100.00 mengikut Perintah Saraan Peguam 2016.

Membuat Pelepasan Gadaian

Melepaskan gadaian yang pernah didaftarkan dalam hakmilik geran.

RM300.00 mengikut Jadual 4, Perintah Saraan Peguam Cara 2016.

Memberi Pendapat Undang-Undang

Menulis dan memberi pendapat perundangan mengikut isu yang diperlukan pelanggan.

Bermula RM1,000.00 dan fi dikenakan mengikut jam.

Pendaftaran Kaveat Amanat

Kemasukan Kaveat Amanah termasuk penyediaan Akuan Berkanun

RM500 bagi kali pertama, dan RM100.00 bagi seterusnya. Mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Penyediaan Perjanjian Pembangunan

Penyediaan perjanjian berkaitan pembangunan tanah sama ada secara pembangunan terus, usahasama atau hak membangunkan hartanah.

RM55,000.00

Khidmat Ganti Geran Tanah

Mengurus proses membuat penggantian hakmilik tanah yang telah hilang atau rosak.

RM2,000.00

Penyediaan Perjanjian Hak

Penyediaan dokumen pemberian hak berkaitan hartanah.

Bermula RM2,000.00

Menyediaakan Surat Akujanji Peguam

Penyediaan Surat Aku Janji yang baharu daripada Peguam Cara Perjanjian Jual Beli kepada Peguam Cara Pinjaman

RM100.00 setiap satu mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Penyediaan Salinan Diakui

Menjadi saksi proses tandatangan dokumen.

RM25 bagi kali pertama, dan RM10.00 bagi seterusnya. Menigkut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Penyediaan Surat Kuasa Wakil
Bagi Pembangunan Hartanah

Penyediaan Surat Kuasa Wakil bagi transaksi pembangunan hartanah.

RM5,000.00

Penyediaan Perjanjian Novasi

Perjanjian untuk menukar pihak dalam perjanjian kepada pihak lain.

Bermula RM2,000.00

Penyediaan Borang CKHT 3

Penyediaan Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah bagi transaksi pindahmiik hartanah.

RM100.00 setiap satu mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Melaksana Pindahmilik Gadaian

Memindahmilik gadaian berdaftar kepada pihak lain.

Mengikut Jadual 1, Perintah Saraan Peguam Cara 2016.

Menyediakan Akuan Berkanun

Penyediaan Akuan Berkanun bagi individu berkenaan status tidak muflis, bekerja sendiri, pertukaran nama dan lain-lain.

RM100.00 mengikut Jadual 1, Perintah Saraan Peguam 2016.

Menyediakan Perjanjian Pembiayaan LPPSA

Menyediakan dokumentasi pembiayaan dan pinjaman LPPSA.

Mengikut Jadual 3 Perintah Saraan Peguam Cara (Pindaan 2017).

Hubungi kami untuk sebut harga.

Penyempurnaan Gadaian Pinjaman LPPSA

Bagi rumah dan tanah yang telah dikeluarkan geran ke atas nama pemimjam.

Mengikut Jadual 3 Perintah Saraan Peguam Cara (Pindaan 2017).

Hubungi kami untuk sebut harga.

Urusan Permohonan EPU Jabatan Perdana Menteri

Permohonan di Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri (JPM)

Bermula RM750 bagi setiap permohonan mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016.

Pendaftaran Kaveat Lien

Kaveat Pemegang Lien (kecuali penyediaan Akuan Berkanun)

RM400 bagi kali pertama, dan RM100.00 bagi seterusnya. Mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Penyediaan Borang CKHT 2A

Penyediaan Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah bagi transaksi pindahmiik hartanah.

RM200.00 setiap satu mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Surat Ikatan Pembatalan dan Penyerahan Semula Bagi Kegunaan Pembiayaan Bank

Penyediaan suratikatan pembatalan dan penyerahan semula bagi hartanah yang tidak mempunyai geran tanah.

RM400.00

Permohonan Kebenaran Pindahmilik Dari Pihak Berkuasa Negeri

Pindahmilik / Pajakan atau Caj ke Pejabat Tanah Galian / Pejabat Tanah Daerah / SUK (bagi hartanah yang melebihi RM45,000)

RM300.00 mengikut Perintah Saraan Peguam Cara 2016.

Pembatalan Dan Melepaskan Hak Surat Kuasa Wakil

Membatalkan dan melepaskan hak dalam Surat Kuasa Wakil.

RM1,500.00

Penyediaan Borang CKHT 1A

Penyediaan Borang CKHT 1A bagi transaksi pindahmiik hartanah.

RM200.00 setiap satu mengikut Jadual 5, Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Mengurus Proses Penarikan Kaveat

Penarikan Kaveat

RM150.00 bagi permohonan kali pertama, dan R500.00 bagi permohonan seterusnya. Menigkut Perintah Saraan Peguam Cara 2016

Melaksana Due Diligence Pembelian Bangunan

Melaksanakan siasatan perundangan dan semakan status bangunan yang akan dibeli.

Bermula RM20,000.00

Pinjaman LPPSA Penjawat Awam

Mengurus pinjaman dan dokumentasi LPPSA bagi penjawat awam

Mengikut Jadual 1 Perintah Saraan Peguam Cara (Pindaan 2017).

Fi guaman boleh dimasukkan dari jumlah pinjaman yang dimohon dari LPPSA.

bottom of page